POETICA.LV lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas www.POETICA.lv, turpmāk - POETICA.lv, lietošanas un preču iegādes kārtību.

1.2.   SIA “POETICA”, reģistrācijas Nr. 40003392226, tālr. (+371)22311240 ē-pasts info@poetica.lv adrese: Brīvības iela 58-6, Rīga, LV-1011, turpmāk - POETICA, nodrošina POETICA.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.

1.3.   Lietotājs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas POETICA.lv vai izmanto citus POETICA.lv pakalpojumus. Nepilngadīgas fiziskās personas no 14 līdz 18 gadiem POETICA.lv pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi.

1.4.   Ja Lietotājs iegādājas POETICA.lv piedāvātās preces, Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanas nosacījumi.

1.5.   Ja Lietotājs vēlas iegādāties preces POETICA.lv, Lietotājam pirms preču iegādes ir pienākums iepazīties ar Lietošanas noteikumiem un pirms darījuma pabeigšanas apstiprināt šo iepazīšanos. Tādējādi, ja Lietotājs ir iegādājies preci POETICA.lv, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Vienlaikus, piekrītot Lietošanas noteikumiem, Lietotājs arī apstiprina, ka  tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā POETICA.lv atbilstoši Lietošanas noteikumiem.

1.6.   Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt POETICA.lv darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, POETICA ir tiesības atcelt Lietotāja reģistrāciju vai citādi ierobežot Lietotāja piekļuvi interneta veikalam POETICA.lv.

1.7.   POETICA patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iepērkoties POETICA.lv, tiek piemēroti Lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

1.8.   POETICA patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

2.   Personas datu aizsardzība

2.1. Iepirkties POETICA.lv var tikai reģistrēti Lietotāji. Lai reģistrētos POETICA.lv, Lietotājam ir jānorāda vismaz vārds, uzvārds, e-pasta adrese, kā arī jāievada parole. Ar reģistrēšanos vietnē POETICA.lv uzskatāms, ka Lietotājs (fiziskā persona) ir piekritis savu personas datu apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar POETICA Privātuma politiku – tādā apjomā, kādā Lietotājs sniedzis personas datus. Lai atkārtoti ienāktu vietnē POETICA.lv konkrētajā Lietotāja profilā, Lietotājam atbilstošos laukos jāievada reģistrētais e-pasts un parole.

2.2. Veicot pirkumu POETICA.lv, Lietotājam ir obligāti jāievada savs vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts, jo šie dati POETICA nepieciešami preču pirkuma līguma noslēgšanai ar Lietotāju un lai varētu nodrošināt saziņu ar Lietotāju, kā arī preču piegādi Lietotājam.

2.3. Lietotājs ir pastāvīgi pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā norādīto datu pareizību, kā arī par sniegto datu pareizību, veicot pirkumu POETICA.lv. Ja Lietotājs reģistrācijas formā vai, veicot pirkumu, norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, vai vēlāk personas datu izmaiņu gadījumā nav tos aktualizējis POETICA.lv vietnē, POETICA nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju. Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī savā POETICA.lv profilā labot, dzēst vai papildināt personas datus vai prasīt POETICA personas datu labošanu, dzēšanu vai papildināšanu atbilstoši klienta norādēm saskaņā ar Privātuma politiku.

2.4. Reģistrējoties POETICA.lv, Lietotājs iegūst individuālus reģistrācijas datus (lietotājvārdu un paroli). Lietotājs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību un apņemas tos uzglabāt un nenodot trešajām personām. Ja reģistrācijas datus izmanto kāda trešā persona, viņš tiek uzskatīts par Lietotāju. Ja Lietotājs pazaudē reģistrācijas datus, vai arī Lietotājam rodas aizdomas par to, ka viņa reģistrācijas datus varētu būt ieguvusi trešā persona, Lietotājam ir nekavējoties jāinformē par to POETICA izmantojot saziņas līdzekļus, kas ir uzskaitīti POETICA.lv sadaļā - Kontakti.

2.5. Lietotājs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.

2.6. POETICA garantē, ka Lietotāja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos.

2.7. POETICA apņemas nodrošināt Lietotāja sniegto personas datu konfidencialitāti un aizsardzību, un apņemas neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot POETICA partneriem, kas nodrošina preču piegādi Lietotājam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus, kā arī valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un ja tam ir likumīgs pamats.

2.8. Preces piegādes brīdī preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai noskaidrotu personas identitāti.

3.   Pirkuma – pārdošanas līguma noslēgšana

3.1. Viena pirkuma vietnē POETICA.lv minimālā pirkuma summa ir 20 EUR. Lietotājs var iegādāties preces vietnē POETICA.lv neierobežotu reižu skaitu.

3.2. Preces pirkuma līgums starp POETICA un Lietotāju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Lietotājs, izvēloties preci(-es), ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz "apmaksāt pirkumu". Lietotājam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.

3.3. Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un glabāti POETICA.lv datu bāzē.

3.4. POETICA piekrīt piegādāt Lietotāja pasūtītās un apmaksātās preces uz Lietotāja pasūtījumā norādīto adresi, pamatojoties uz nosacījumiem, kas noteikti Lietošanas noteikumu 5. punktā.

3.5. Ja POETICA neizdodas sazināties ar Lietotāju 3 (trīs) darba dienu laikā kopš pasūtījuma noformēšanas, pasūtījums tiek atcelts, POETICA atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.

3.6. Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ POETICA nevar nodrošināt interneta veikalā POETICA.lv iegādātās preces piegādi, POETICA apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Lietotājs nepiekrīt, POETICA atmaksā Lietotājam par nepieejamo preci samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no brīža, kad Lietotājs atsakās no līdzīga produkta.

4.  Preču cenas un samaksas kārtība

4.1. Preču cenas interneta veikalā POETICA.lv norādītas euro, PVN ir iekļauts cenā.

4.2. Lietotājs maksā par precēm, šādos veidos:

4.2.1. izmantojot internetbankas "bank-link" pakalpojumus (pasūtot preci);

4.2.2. ar bankas pārskaitījumu (pasūtot preci);

4.2.3. ar kredītkarti (pasūtot preci).

4.3. Ja ir izveidojusies pārmaksa par precēm, POETICA to atmaksā Lietotājam ar pārskaitījumu uz bankas kontu, no kura Lietotājs veica samaksu par precēm. Ja pārmaksa izveidojusies, izmantojot citu maksāšanas veidu, Lietotājam ir jāiesniedz POETICA rakstveida iesniegums, norādot bankas konta numuru, uz kuru POETICA jāpārskaita Lietotājam pārmaksātā naudas summa.

5.   Preču piegāde

5.1. Lietotājs, izvēloties piegādes veidu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi.

5.2. Preces Lietotājam var piegādāt POETICA vai viņa pilnvarots pārstāvis.

5.3.  Lietotājs apņemas savas pasūtītās preces pieņemt no kurjera.

5.4 Piegādes maksa Latvijā ir 5 EUR (pieci euro un 00 euro centu). Ja Lietotāja pasūtījuma summa ir vairāk par 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00 euro centu),  tad preču piegāde Lietotājam ir bezmaksas. POETICA patur tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt minimālās pasūtījuma summas apmēru, sākot no kuras piegāde ir bezmaksas.

5.5. POETICA darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk. Aptuvenais piegādes laiks 3-5 (trīs līdz piecas) darba dienas pēc pirkuma pabeigšanas.

5.6. Ja Lietotāja norādītajā piegādes adresē Lietotājs nav sastopams, POETICA ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē piegādes brīdī sastopamajai pilngadīgajai personai, bet Lietotājam nav tiesību izteikt POETICA jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.

5.7. Ja preču piegāde Lietotājam nav iespējama Lietotāja vainas vai no Lietotāja atkarīgu apstākļu dēļ (Lietotājs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Lietotājs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet pasūtījums tiek atcelts. Šādā gadījumā POETICA atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.

5.8. Pēc preču saņemšanas Lietotājs vai viņa pārstāvis pārbauda preču atbilstību pasūtījumam un preču piegādātāja norādītajā veidā un vietā parakstās par preču saņemšanu. Parakstoties par preču saņemšanu, Lietotājs vai viņa pārstāvis apliecina, ka preces tam ir nodotas labā un preču pirkuma līgumam atbilstošā stāvoklī. Visos gadījumos, kad kurjers Lietotājam piegādā preci, kuras iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Lietotājam sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (jāuzraksta komentārs), vai jāuzraksta atsevišķs akts par šādiem defektiem. Lietotājam tas jādara kurjera klātbūtnē. POETICA neatbild par tādam preču nepilnībām, kas bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika norādītas preču piegādes apstiprinājumā. Preču piegādes pavaddokumentu POETICA pievieno pie preču sūtījuma vai arī nosūta to elektroniski uz Lietotāja norādīto e-pastu pēc apstiprinājuma saņemšanu par preču piegādi Lietotājam.

5.9. Informējam pēc iespējas atrāk izņemt sūtījumu no pakomāta, jo temperatūras dēļ (ziemas un vasaras periodā) kvalitāte par mainīties.

6.   Preču kvalitāte

6.1.  Visu POETICA.lv pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces. POETICA nodrošina POETICA.lv veikalā pārdodamo preču galveno īpašību (informācija par ražotāju, modelis, krāsa, tilpums u.tml.) atbilstību faktiskajām preču īpašībām un līguma noteikumiem. Kritēriji preces atbilstībai līguma noteikumiem norādīti Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

6.2.  Vietnē POETICA.lv nopērkamajām precēm tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.

6.3. Līguma noteikumiem neatbilstošas preces gadījumā Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai POETICA veic vienu no šādām darbībām:

1) novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;

2) apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

3) attiecīgi samazina preces cenu;

4) atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

6.4. Vispirms Lietotājs ir tiesīgs lūgt POETICA bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi (nesamērīgi, ja tas rada POETICA izmaksas, kas nav samērīgas ar citu 6.5.punktā norādīto alternatīvo līdzekli, ņemot vērā preces vērtību bez neatbilstības, neatbilstības nozīmību un to, vai alternatīvā līdzekļa izmantošana nerada patērētājam būtiskas neērtības).

6.5. Ja nav iespējams novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, tad Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai POETICA attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot naudas summu, POETICA var ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko Lietotājs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.

6.6. Maznozīmīgas preces neatbilstības līguma noteikumiem gadījumā (tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā) un tādas, kas nevar būtiski ietekmēt Lietotāja iespējas preci izmantot, Lietotājs nevar prasīt, lai POETICA atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.

6.7. Iebildumus un lūgumus par preces neatbilstību līguma noteikumiem Lietotājs var izteikt POETICA gan mutvārdos, gan rakstveidā, nosūtot iesniegumu POETICA uz adresi Brīvības iela 58, Rīga, LV-1011.

 Pēc iebildumu izvērtēšanas POETICA sniedz Lietotājam atbildi. 

7.   Atteikuma tiesības un preču atgriešana

7.1. Ja Lietotājs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tad 7.sadaļā noteiktajā kārtībā Lietotājs (patērētājs), nesniedzot nekādu pamatojumu, var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" nosacījumus, patērētājam ir tiesības 30 kalendāro dienu laikā no preces/preču piegādes brīža atkāpties no pirkuma līguma, iesniedzot POETICA iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

7.2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Lietotājam ir jārīkojas kādā no šiem veidiem: :

7.2.1. Lietotājs elektroniski e-pastā nosūta paziņojumu uz POETICA e-pastu: info@POETICA.lv. E-pasta paziņojumā  Lietotājs norāda atgriešanas objektu (preces nosaukumu), pasūtījuma numuru un bankas konta numuru, uz kuru Lietotājs vēlas saņemt atpakaļ par atgriežamajām precēm samaksāto naudas summu. Nosūtot atteikumu uz POETICA e-pastu, Lietotājs var arī izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, aizpildot to un nosūtot uz POETICA e-pastu. Par elektroniskā formā uz e-pastu saņemtu iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu POETICA nekavējoties pēc tā saņemšanas paziņo Lietotājam;

7.2.2. Lietotājs caur savu profilu vietnē POETICA.lv aizpilda atteikuma pieteikumu. Lai izmantotu atteikuma tiesības šādā kārtībā, Lietotājs vispirms pieslēdzas savam lietotāja profilam vietnē POETICA.lv, izvēlas konkrēto pasūtījumu, kurā nopirktās preces vēlas pilnībā vai daļēji atgriezt, un atzīmē, kuras preces un kādā daudzumā Lietotājs vēlas atgriezt POETICA. Pēc atgriežamo preču nosaukuma un daudzuma norādīšanas Lietotājam ir obligāti jānorāda bankas konta numurs, uz kuru Lietotājs vēlas saņemt atpakaļ par atgriežamajām precēm samaksāto naudas summu, kā arī Lietotājam ir jānorāda veids, kādā Lietotājs preces atgriezīs POETICA (pats nogādās POETICA veikalā, nodos kurjeram vai ievietos pakomātā). Pēc izvēles Lietotājs var norādīt preču atgriešanas iemeslu. Pēc šo datu ievadīšanas Lietotājs apstiprina atgriešanas pieteikumu un Lietotāja izvēlētajā veidā atgriež preces POETICA nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no atteikuma pieteikuma nosūtīšanas dienas. Kad POETICA būs saņēmis atpakaļ Lietotāja atgrieztās preces, POETICA nosūtīs Lietotājam apstiprinājumu par preču saņemšanu.

7.3. Uzskatāms, ka Lietotājs ir ievērojis atteikuma tiesību termiņu (30 dienas), ja Lietotājs paziņojumu par atteikuma tiesību izmatošanu nosūta POETICA kādā no Lietošanas noteikumu 7.2.punktā norādītajiem veidiem pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Strīdus gadījumā Lietotājam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanas faktu un termiņu.

7.4. Lietošanas noteikumu 7.2.1.punktā norādītajā kārtībā pēc informācijas par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas Lietotājs nosūta preci pa pastu atpakaļ POETICA, nodrošinot preces piegādi šādā adresē: Brīvības iela 58, LV-1011, bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā, vai arī minētajā termiņā patstāvīgi nogādā preci POETICA uz minēto adresi.  Šis termiņš ir uzskatāms par ievērotu, ja Lietotājs preces nosūta atpakaļ pirms 30 dienu termiņa beigām. Lietotājam ir pienākums saglabāt pierādījumu par preču atpakaļ nosūtīšanas datumu. POETICA brīdina, ka prece, kas tiek sūtīta atpakaļ ar pasta starpniecību vienīgi līdz pasta nodaļai, nevis faktiski piegādājot preci uz minēto POETICA adresi, netiek uzskatīta par saņemtu, un POETICA nav pienākuma un tas neveic šādu sūtījumu izņemšanu pasta nodaļā.

7.5. POETICA bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vairāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis Lietotāja iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atmaksā Lietotājam viņa samaksāto summu, tajā skaitā par preču piegādi samaksātos piegādes izdevumus. Nauda tiks atskaitīta atpakaļ izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja veicot darījumu.

7.6. Ja Lietotājs preču pasūtīšanas brīdī bija skaidri izteicis vēlmi preces saņemt, izmantojot tādu piegādes veidu, kas nav POETICA piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, POETICA nav pienākuma atmaksāt Lietotājam piegādes papildu izdevumus.

7.7. POETICA patur tiesības aizturēt par preču pirkumu samaksātās naudas summas atmaksu Lietotājam līdz brīdim, kad POETICA būs saņēmis no Lietotāja tā atgriezto preci vai arī būs saņēmis Lietotāja apliecinājumu par to, ka Lietotājs preci ir nosūtījis atpakaļ POETICA, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.

7.8. Preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas sedz Lietotājs. Ja preci tās īpašību dēļ nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu, patērētājs sedz visas ar preces atpakaļatdošanu saistītās izmaksas.

7.9. Lietotājs atteikuma tiesības var izmantot, ievērojot šādus nosacījumus:

7.9.1. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā un Lietotājs nav atvēris iepakojumu precei;

7.9.2. prece nedrīkst būt bojāta;

7.9.3. prece nav lietota, nav zaudējusi tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.) (tas neattiecas uz jau piegādes laikā bojātu preci, par kuru pie preces saņemšanas apstiprinājuma Lietotājs ir norādījis iebildumus);

7.9.4. atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija saņemšanas brīdī.

7.10. POETICA ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz preces atgriešanu.

7.11. Lietotājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Lietotājs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu un citus preces piederumus, kas tai bija pievienoti tās saņemšanas brīdī. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, POETICA ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Lietotājam par preci samaksāto naudu.

8.   Informācijas apmaiņa

8.1. POETICA sazinās ar Lietotāju, izmantojot e-pastu, pasta adresi vai tālruņa numuru. Lietotājs var izmantot jebkādus saziņas veidus, kas ir uzskaitīti POETICA.lv sadaļā - Kontakti.

9.   Atbildība

9.1. POETICA ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Lietotājs rīkojas pretēji Lietošanas noteikumos norādītajai POETICA.lv lietošanas kārtībai.

9.2. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

9.3. POETICA.lv nav atbildīgs par POETICA.lv veikala attēlos redzamo preču nebūtisko īpašību (faktiskais izmērs, formas vai toņa nianses u.tml.) neatbilstību faktiskajām preču īpašībām Lietotāja izmantotās ierīces ekrāna parametru, apgaismojuma vai jebkādu citu līdzīgu ārēju apstākļu dēļ.

9.4. POETICA nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus POETICA saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā POETICA centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

10.  Citi noteikumi

10.1. Attiecības starp Lietotāju un POETICA regulē Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

10.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar POETICA klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Lietotājam, kurš ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), ir iespēja īstenot un aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību

Товар добавлен для сравнения.