Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Poetica" apņemas nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību un privātumu saskaņā ar:

  • Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām;

  • citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes un privātuma jomā;

  • saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Ar šo Privātuma politiku sabiedrība ar ierobežotu atbildību “POETICA” sniedz Jums informāciju par tās veiktās personas datu apstrādes principiem, veidiem, nolūkiem, apjomiem, nosacījumiem un termiņiem, kā arī par Jūsu tiesībām saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi.

 

1. Definīcijas

 

1.1. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

1.2. Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona (turpmāk – klients).

1.3. Profilēšana – automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus.

1.4. Pārzinis – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “POETICA” (turpmāk arī – POETICA).

1.5. Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, kura pārziņa (POETICA) vārdā apstrādā personas datus.

1.6. Trešā persona – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.

1.7. Datu subjekta (klienta) piekrišana – paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga Klienta norāde, ka Klients piekrīt savu personas datu apstrādei.

1.8. Sīkdatnes – teksta faili, kas tiek saglabāti lietotāja izmantotajā ierīcē, lai individualizētu POETICA mājaslapas lietojamību katram konkrētajam mājaslapas lietotājam.

 

2. Personas datu pārzinis un apstrādātājs

 

2.1. Personas datu pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību " POETICA", reģ. Nr. 40003392226, juridiskā adrese: Brīvības iela 58-6, Rīga, Latvija.

2.2. Personas datu apstrādātāji ir juridiskās personas, kuras POETICA vārdā un atbilstoši POETICA norādījumiem apstrādā personas datus, un kuri ir apņēmušies ievērot normatīvo aktu prasības datu apstrādes jomā.

 

3. Apstrādē esošās klientu personas datu kategorijas un datu veidi

 

3.1. POETICA apstrādātās klientu personas datu kategorijas atšķiras atkarībā no tā, kādus POETICA pakalpojumus klients vēlas izmantot.

3.2. POETICA apstrādāto klientu personas datu kategorijas iedalāmas šādi:

3.2.1. klienta personas datu apstrāde POETICA klienta karšu izsniegšanai un citām ar to saistītajām darbībām;

3.2.2. klienta personas datu apstrāde reģistrācijai POETICA e-veikalā un citām ar to saistītajām darbībām;

3.2.3. klienta personas datu apstrāde POETICA jaunumu izsūtīšanai e-pastā, SMS formā vai pa pastu;

3.2.4. klienta personas datu apstrāde drošības nolūkos;

3.2.5. klienta personas datu apstrāde citos mārketinga nolūkos (publicitātes pasākumi).

3.3. Klienta karšu izsniegšanas nodrošināšanai un ar to saistīto mārketinga piedāvājumu sniegšanai POETICA atbilstoši klienta pēc izvēles sniegtās informācijas apjomam var apstrādāt šādus klienta personas datus: vārds, uzvārds vai lietotājvārds; dzimums; dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis un gads pēc izvēles); adrese; mobilā tālruņa numurs; e-pasts.

3.4. Klienta reģistrācijai POETICA e-veikalā POETICA atbilstoši klienta sniegtās informācijas apjomam var apstrādāt šādus klienta personas datus: vārds, uzvārds vai lietotājvārds; dzimums; dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis, gads); adrese; mobilā tālruņa numurs; e-pasts, adrese.

3.5. POETICA e-veikalā veiktā darījumu izpildei – preces piegādei – POETICA var apstrādāt šādu klienta personas datus atkarībā no klienta izvēlētā preču piegādes veida: e-pasts, vārds, uzvārds; adrese; mobilā tālruņa numurs.

3.5. POETICA jaunumu izsūtīšanai e-pastā, SMS formā vai pa pastu, POETICA atbilstoši klienta sniegtās informācijas apjomam un mērķim var apstrādāt šādus klienta personas datus: e-pasts, tālruņa numurs, adrese.

3.6. POETICA īpašuma aizsardzības nolūkos apstrādā šādus klienta personas datus: videoattēls, kas tiek iegūts no POETICA veikalos esošajām videokameru ierakstiem.

3.7. POETICA publicitātes veicināšanai POETICA rīkoto publicitātes pasākumu laikā (prezentācijas, veikalu atklāšanas pasākumi u.tml. ) POETICA var apstrādāt šādus klienta personas datus: fotoattēls.

 

4. Personas datu apstrādes nolūki

 

4.1. POETICA iegūtos klientu personas datus apstrādā vienīgi saskaņā ar turpmāk minētajiem nolūkiem (mērķiem), ievērojot personas datu apstrādi regulējošo tiesību aktu prasības un atkarībā no klienta sniegto personas datu apjoma un piekrišanas sniegšanas konkrētajiem apstrādes nolūkiem.

4.2. POETICA iegūtos klientu personas datus apstrādā šādiem konkrētiem nolūkiem:

4.2.1. vārds, uzvārds vai lietotājvārds – klienta identificēšanai POETICA veikalos, nodrošinot klientam iespēju izmantot klienta karti, to neuzrādot; kā arī klienta reģistrācijai POETICA e-veikalā un piekļuves POETICA e-veikalam nodrošināšanai;

4.2.2. dzimums – veidojot dzimumam piemērotākos POETICA īpašos piedāvājumus;

4.2.3. dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis, gads) – atlaižu piešķiršanai klienta dzimšanas dienā;

4.2.4. adrese – sezonālo katalogu, informatīvu materiālu un ielūgumu nosūtīšanai pa pastu klientam, kā arī POETICA e-veikalā pasūtīto preču piegādei, ja klienta izvēlētais piegādes veidam ir nepieciešams norādīt adresi, lai preci piegādātu klientam;

4.2.5. mobilā tālruņa numurs – SMS sūtījumiem par aktuālajiem akciju piedāvājumiem un aicinājumiem uz pasākumiem; kā arī, ja klients norādījis tālruņa numuru preču pasūtījuma POETICA e-veikalā noformēšanas laikā - saziņai jautājumos par POETICA e-veikalā pasūtīto preču piegādi;

4.2.6. e-pasts – POETICA jaunumu nosūtīšanai elektroniskā formā; piekļuves POETICA e-veikalam nodrošināšanai klientam; paziņojumu, kas nepieciešami POETICA e-veikalā veiktā pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai klientam, ja klients veiks preces pasūtījumu POETICA e-veikalā;

4.2.7. videoattēls – videonovērošana POETICA veikalu telpās, lai aizsargātu POETICA īpašumu, novērstu zādzību izdarīšanu POETICA veikalos, atklātu POETICA veikalos izdarītās zādzības, identificētu personas, kas izdara zādzības, kā arī nodrošinātu personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzību;

4.2.8. fotoattēls – POETICA publicitātes veicināšanai tā rīkoto publicitātes pasākumu laikā.

4.3. POETICA informē, ka daļa no 4.2. punktā norādītajiem datu apstrādes nolūkiem var tikt īstenoti automatizētā veidā, tostarp, veicot klienta profilēšanu, ar mērķi sniegt jaunus, īpašus, individuālus POETICA piedāvājumus konkrētam klientam, ņemot vērā POETICA iegūto un automātiski apkopoto informāciju no klienta sniegtajiem personas datiem un iepriekšējiem pirkumiem POETICA veikalos, ja klients tam ir piekritis.

 

5. Personas datu apstrādes pamats un termiņš

 

5.1. POETICA veiktā personas datu apstrāde var tikt veikta, vienīgi pamatojoties uz kādu no turpmāk minētajiem pamatiem:

5.1.1.Klienta piekrišana – klienta personīga, brīvi sniegta konkrēta un apzināta norāde, ka klients piekrīt viņa personas datu apstrādei. Pie katra sniedzamā personas datu veida POETICA ir norādījis kādu no 4.2. punktā nolūkiem, kādiem klients pēc savas izvēles var sniegt POETICA piekrišanu savu personas datu apstrādei. Klients, personīgi sniedzot savus personas datus, apstiprina savu piekrišanu viņa personas datu apstrādei.

Izsūtot aicinājumus uz POETICA rīkotajiem publicitātes pasākumiem, kuros POETICA publicitātes veicināšanas nolūkos plānots veikt fotografēšanu, POETICA ielūgumā ietver norādi par fotografēšanu pasākumā. Klients, ierodoties uz pasākumu, pauž aktīvu, apzinātu piekrišanu tam, ka var tikt veikta klienta personas datu – fotoattēla – apstrāde.

5.1.2. Juridiska (likumiska) pienākuma izpilde – ja tas izriet no tiesību aktiem vai valsts institūciju izdotajiem administratīvajiem aktiem vai likumīgiem pieprasījumiem, POETICA ir tiesīgs no klienta saņemtos datus apstrādāt tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu attiecīgās tiesību aktu vai administratīvo aktu prasības, vai, lai atbildētu uz oficiāliem valsts institūciju likumīgiem pieprasījumiem.

5.1.3. Leģitīmo interešu ievērošana – POETICA ir tiesīgs apstrādāt klientu personas datus, lai nodrošinātu savu leģitīmo interešu ievērošanu, jo sevišķi, bet ne tikai, īpašuma aizsardzībai un drošībai POETICA veikalos un lai nodrošinātu personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzību (videonovērošana), un izmeklēšanas vai tiesvedības vajadzībām (ziņojot par noziedzīgiem nodarījumiem POETICA veikalos; ceļot prasības, aizstāvoties pret prasībām tiesās u.tml.).

Videonovērošanas gadījumā POETICA vienmēr nepārprotami informē klientu par veikalā veikto videonovērošanu, izvietojot speciālu uzlīmi pie veikalu ieejas. Ja klients nevēlas nokļūt videonovērošanas zonā, klientam ir iespējams izmantot iespēju iepirkties SIA “POETICA” e-veikalā www.poetica.lv  .

5.2. POETICA apstrādā klientu sniegtos personas datus tik ilgi, kamēr ir spēkā klienta sniegtā piekrišana datu apstrādei, vai kamēr POETICA ir nepieciešams aizsargāt savas leģitīmās intereses vai izpildīt tam uzliktos juridiskos pienākumus, un kamēr nav vēl sasniegts personas datu apstrādes mērķis. Videonovērošanas materiāls tiek glabāts ne vairāk kā četras nedēļas. Ja konkrētais videonovērošanas materiāls ir nepieciešams zādzības atklāšanai, izmeklēšanai, zādzību izdarījušās personas sodīšanai vai POETICA leģitīmo interešu aizsardzībai, tas tiek glabāts līdz šo mērķu sasniegšanai.

 

6. Personas datu saņēmēji

 

6.1. POETICA, apstrādājot klientu personas datus, ievēro stingru konfidencialitāti un nodrošina aizsardzību pret trešo personu nesankcionētas piekļuves iespējām personas datiem, personas datu netīšu nozaudēšanu vai iznīcināšanu. Esot likumīgam pamatam, POETICA izņēmuma kārtā klientu personas datus var nodot arī šādām personām:

6.1.1. Datu apstrādātājiem, kuri POETICA vārdā un atbilstoši POETICA norādījumiem apstrādā personas datus, piemēram, pakalpojumu sniedzēji, kas POETICA vārdā nosūta klientiem sms par aktuālajiem īpašajiem akciju piedāvājumiem;

6.1.2. valsts pārvaldes iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm, pēc šo institūciju likumīga pieprasījuma;

6.1.3. personām, kuras sniedza POETICA pakalpojumus, piemēram, juristiem, ja personas datu nodošanai pakalpojumu sniedzējiem ir likumīgs pamats.

 

7. POETICA sīkdatņu politika

 

7.1. POETICA mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes, kas saglabā informāciju par mājaslapas lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā, piemēram, lietotāja izmantotā IP adrese, domēna nosaukums, izmantotais tīmekļa pārlūks un operētājsistēmas veids, mājaslapas apmeklējuma ilgums un mājaslapā meklētā informācija.

7.2. POETICA izmanto sīkdatnes, tikai pamatojoties uz mājaslapas lietotāju sniegtu nepārprotamu piekrišanu to izmantošanai. Šis nosacījums neattiecas uz tām sīkdatnēm, kuras nepieciešamas POETICA mājaslapas netraucētai funkcionēšanai, bet kuras ilgstoši nesaglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām POETICA mājaslapā.

7.3 POETICA bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vairāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis Lietotāja iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atmaksā Lietotājam viņa samaksāto summu, tajā skaitā par preču piegādi samaksātos piegādes izdevumus. Nauda tiks atskaitīta atpakaļ izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja veicot darījumu.

 

8. Klienta tiesības saistībā ar POETICA veikto personas datu apstrādi

 

8.1. Klientam ir tiesības izvēlēties, kādā apjomā un kādus datus sniegt POETICA, kā arī atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei pilnībā vai daļā, lūdzot POETICA izbeigt visu klienta datu vai noteiktas daļas klienta datu apstrādi. Piekrišanas atsaukšana neietekmē līdz atsaukšanai veiktās klienta personas datu apstrādes tiesiskumu.

8.2. Izvēloties nesniegt personas datus kādā daļā vai arī atsaucot piekrišanu pilnībā vai kādā tās daļā (attiecībā uz konkrētiem, sniegtiem datiem), POETICA nevarēs sniegt klientam tos pakalpojumus, kuru sniegšanai ir nepieciešami attiecīgie personas dati.

8.3. Ievērojot to, ka POETICA ir nepieciešams nepārprotami identificēt klientu, kurš pilnībā vai daļēji atsauc piekrišanu personas datu apstrādei, atteikumu klients var nosūtīt POETICA šādos veidos:

8.3.1. Ja klientam ir piešķirta klienta atlaide – nosūtot atsaukumu uz POETICA e-pastu info@poetica.lv no e-pasta, kuru klients norādīja POETICA tirdzniecības vietā izsniegtajā klienta anketā klienta kartes saņemšanai vai kuru norādījis, reģistrējoties POETICA e-veikalā. Šādā gadījumā atsaukuma e-pastā klientam jānorāda vārds, uzvārds vai lietotājvārds (ja klients tādu izvēlējies) un klienta kartes numurs (ja klientam šāda karte piešķirta), kā arī apjoms, kādā piekrišana tiek atsaukta.

8.3.2. Nosūtot atsaukumu uz POETICA e-pastu info@poetica.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, norādot klienta vārdu, uzvārdu vai lietotājvārdu (ja klients tādu izvēlējies) un klienta kartes numuru (ja klientam klienta karte piešķirta), kā arī apjomu, kādā piekrišana tiek atsaukta.  

8.3.3. Nosūtot atsaukumu pa pastu uz POETICA juridisko adresi: Brīvības iela 58, Rīga, LV-1011, norādot klienta vārdu, uzvārdu vai lietotājvārdu (ja klients tādu izvēlējies) un klienta kartes numuru (ja klientam klienta karte piešķirta), kā arī apjomu, kādā piekrišana tiek atsaukta. Pašrocīgi parakstītu piekrišanas atsaukumu klients var iesniegt arī kādā no POETICA veikaliem.

8.4. Klientam jebkurā brīdī ir tiesības iebilst pret POETICA veikto personas datu apstrādi, kā arī prasīt POETICA veikt noteiktas darbības saistībā ar klienta personas datiem, nosūtot pieprasījumu POETICA kādā no veidiem, kas norādīts 8.3.1.-8.3.3. punktā. Klients ir tiesīgs prasīt POETICA:

8.4.1. izsniegt POETICA rīcībā esošos personas datus par klientu;

8.4.2. labot, dzēst vai papildināt personas datus atbilstoši klienta norādēm, savu lūgumu pamatojot;

8.4.3. ierobežot (uz noteiktu laiku apturēt) noteikta veida vai visu klienta datu apstrādi;

8.4.4. pārtraukt automatizētu klienta datu apstrādi (automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz klientu), tostarp profilēšanu;

8.4.5. pārnest personas datus citam pārzinim – tādā apjomā un formā, kādā dati ir POETICA rīcībā.

8.5 Klientam ir tiesības iegūt no POETICA informāciju par personas datu nodošanas trešajām personām faktu un par personām (fiziskām vai juridiskām) un/vai valsts institūcijām, kurām POETICA ir sniedzis jebkādu informāciju saistībā ar konkrētā klienta personas datiem, izņemot gadījumus, ja šāda informācija sniegta, pamatojoties uz operatīvās darbības subjekta vai citas kompetentas institūcijas pieprasījumu kriminālprocesa ietvaros vai citos gadījumos, kad tiesību akti tieši liedz izpaust attiecīgo informāciju.

8.6. Domstarpību gadījumā saistībā ar POETICA veikto personas datu apstrādi klientam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

  

9. Privātuma politikas izmaiņas

 

9.1. POETICA var veikt izmaiņas privātumu politikā jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem, ja šādas izmaiņas atbilst normatīvo aktu prasībām personas datu aizsardzības jomā. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas POETICA mājaslapā. Jūsu pienākums ir periodiski pārlasīt šo privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.

 

 

 

POETICA sīkdatņu izmantošanas politika

POETICA mājaslapā tiek izmantotas programmas, kas veido sīkdatnes, ļaujot lietotājam šķirstīt lapas un uzglabājot informāciju par apmeklētajām lapām. Tās tiek izmantotas, lai mājaslapa spētu atpazīt lietotāju un tādējādi atvieglotu un paātrinātu lietotāja piekļuvi mājaslapas iespējām, sniedzot lapas ērtāku lietošanas pieredzi, piemēram, autorizācijai, piedāvājumu meklēšanai un/vai atkārtotai apmeklēšanai. 

 

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir ļoti mazi teksta faili, kas automātiski rodas mājaslapas apmeklējuma laikā un tiek saglabāti lietotāja izmantotajā datorā, planšetē vai viedtālrunī (ierīcē), tādējādi ļaujot individualizēt mājaslapas lietojamību katram konkrētajam mājaslapas lietotājam. Sīkdatnes lietotāja datorā tiek saglabātas lietotāja izvēlētajā apmērā, kuru var norādīt datora pārlūkprogrammas iestatījumos.

“Sesijas sīkdatnes” ir pagaidu faili, kas lietotāja datorā, planšetē vai viedtālrunī saglabājas līdz brīdim, kamēr viņš pārtrauc mājaslapas apmeklējumu.

“Pastāvīgās sīkdatnes” ir faili, kas automātiski tiek saglabāti lietotāja datorā, planšetē vai viedtālrunī mājaslapas apmeklējuma laikā un paliek saglabāti ierīcē tik ilgi, kamēr lietotājs tos izdzēš vai atkarībā no lietotāja pārlūkprogrammas uzstādījumiem šādi faili tiek izdzēsti automātiski.

 

Kāda informācija tiek saglabāta?

Sīkdatne saglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām POETICA.lv mājaslapā, piemēram, lietotāja izmantotā IP adrese, domēna nosaukums, izmantotais tīmekļa pārlūks un operētājsistēmas veids, mājaslapas apmeklējuma ilgums un mājaslapā meklētā informācija. Sīkdatņu saglabātie dati ir anonīmi.

 

Kādēļ sīkdatnes ir nepieciešamas?

 “Sesijas sīkdatņu” izmantošana ir obligāti nepieciešama, lai nodrošinātu mājaslapas nepārtrauktu un netraucētu funkcionēšanu, tostarp nodrošinātu iespēju lietotājam autorizēties mājaslapā. Šāda veida sīkdatnes ilgstoši nesaglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā, bet to funkcionalitāte ir nepieciešama vienīgi uz laiku, kamēr lietotājs lieto mājaslapu. “Sesijas sīkdatnes”, piemēram, nodrošina to, ka mājaslapa saglabā informāciju par lietotāja izvēli iepriekšējā mājaslapas “logā”, lai lietotājam, atgriežoties tajā, nebūtu nepieciešamas atkāroti meklēt un ievadīt visu informāciju.

“Pastāvīgo sīkdatņu” izmantošana ir nepieciešama, lai nodrošinātu Jums pēc iespējas ērtāku un tieši Jums individuāli paredzētu mājaslapas lietošanas pieredzi, pielāgojot mājaslapas saturu un piedāvājumus atbilstoši Jūsu interesēm iepriekšējo apmeklējumu laikā. Šī veida sīkdatnes saglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā. Šo sīkdatņu informācija var tikt izmantota arī reklāmas un mārketinga nolūkos, ņemot vērā lietotāju izrādīto interesi par noteikta veida mājaslapā pieejamajiem piedāvājumiem.

 

Trešo personu sīkdatnes

Informācija, kas tiek savākta, izmantojot sīkdatnes, tiek nosūtīta arī Google, lai izveidotu mājaslapas statistiskās atskaites. POETICA mājaslapa izmanto rīku Google Analytics, kas palīdz analizēt to, kā apmeklētāji lieto mājaslapu.

Mēs nekad neizmantosim un arī neļausim trešajām personām izmantot šo statistikas analīzes instrumentu, lai izsekotu un iegūtu konfidenciālu informāciju par mūsu mājaslapas apmeklētājiem. Ne mēs, ne Google nesasaistīs IP adresi ar individuālo datora lietotāju un jebkādiem citiem datiem, kas pieejami Google, izņemot gadījumus, kad Jūs iesniegsiet personas datus mūsu mājaslapas aizpildāmajā formā

 

Kā var bloķēt sīkdatņu izmantošanu?

Ienākot mājaslapā, lietotāji redz paziņojumu par sīkdatņu izmantošanu POETICA Latvia interneta vietnē. Nospiežot “PIEKRĪTU” vai turpinot lietot POETICA.lv mājaslapu, lietotājs apstiprina, ka piekrīt sīkdatņu izmantošanai, apmeklējot POETICA.lv mājaslapu.

Tai pašā laikā ikvienam lietotājam ir iespēja kopumā kontrolēt un bloķēt sīkdatņu izmantošanu savā ierīcē un konkrētā pārlūkprogrammā, kā arī izdzēst saglabātās sīkdatnes jebkurā laikā, šim nolūkam izmantojot ierīces pārlūkprogrammas iestatījumus. Lūdzam ņemt vērā, ka attiecīgie uzstādījumi un/vai izmaiņas iestatījumos ir jāveic katrai ierīcei un pārlūkprogrammai atsevišķi!

Ja Jūs lietojat interneta pārlūku Google Chrome, informāciju par sīkdatņu pārvaldīšanu varat uzzināt šeit: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=lv

Vairāk informācijas par sīkdatņu iestatījumiem, bloķēšanu un dzēšanu citās pārlūkprogrammās varat uzzināt šeit (norādījumi pieejami angļu valodā): https://www.aboutcookies.org/.

Ja lietotājs bloķē sīkdatņu izmantošanu ierīces pārlūkprogrammā, sīkdatnes lietotāja datorā netiks saglabātas. Taču lietotājam jāņem vērā, ka šādā gadījumā daļēji var būt traucēta POETICA.lv mājaslapas lietošanas funkcionalitāte, proti, atsevišķas mājaslapas funkcijas var nebūt pieejamas vai var darboties ar kļūdām, radot neērtības mājaslapas lietotājam. Tādēļ POETICA lietotāju ērtības nolūkos rekomendē saglabāt sīkdatņu izmantošanu Jūsu ierīcē.

 

Sīkdatņu lietošanas politikas izmaiņas

POETICA informē, ka var veikt izmaiņas sīkdatņu izmantošanas politikā jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājaslapā. POETICA aicina Jūs periodiski pārlasīt šo dokumentu, lai Jūs būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar aktuālajām izmaiņām.

Товар добавлен для сравнения.